✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(1) Bevezető

2018. augusztus 08. - KMAKH

blog_2018_08_08_mo01_tj_mennyorszag_bevezeto.pngAkár keresztyén, akár világi könyvesboltokba, ha benézünk, azt látjuk, hogy számtalan olyan könyvet lehet vásárolni és olvasni, amelyek a halál vagy halál utáni emberi tapasztalatokat írják le. Interneten, videón is lehet látni ilyen bizonyságtételeket, ahol emberek azt vallják, hogy átléptek e világból a túlvilágba, és elmondják mindazt, amit ott láttak. Még olyan is van, hogy angyalok fogták valaki kezét és egy teljes körutat mutattak be neki a mennyországról. Ezekben a beszámolókban létezhetnek igaz részek, részletek is, de többnyire, amiket hallunk, nem biblikusak és félrevezetik az embereket! Mi, a hívő, keresztyén emberek vagyunk részben a hibásak ezért! Miért? Mert elmulasztottuk mi is tanulmányozni és elmagyarázni alaposan a Biblia csodálatos tanítását a mennyországgal kapcsolatosan. Nem csoda, hogy ezt az űrt be akarja tölteni sok más hamis, a Bibliától idegen tanítás, és elözönlötték a polcokat, az internetet mindenféle téveszmék. Azért is, mert az ember szíve éhesen kiált fel és keres válaszokat a túlvilággal kapcsolatosan. És a mi hallgatásunk, vagy a szegényes ismeretünk a mennyország valóságáról igencsak szomorú.

Az igazság az, hogy szemináriumokon, gyülekezetekben, családokban csak nagyon kevés figyelmet fordítunk arra a csodálatos helyre, ahol örökké élni fogunk az Úr Jézussal és az Ő népével – az Új Földre és Új Égre, az új univerzumra. E sorozat1 központi témája ez – az eljövendő mennyország. E téma érdekfeszítő, izgalmas és életeket változtathat meg.

FIGYELMEZTETÉS

Fontos alapigazság, hogy az elsődleges vágyunk az, hogy minden, amiről szó lesz e sorozaton belül, hűséges maradjon a Biblia tiszta tanításához. Szigorúan kell kövessük Pál apostol utasítását, amikor azt mondja az 1Thessz 5:21-ben „Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!” Ez pedig az olvasó feladata és kötelessége. Igen, a kedves olvasó feladata, hogy mindent, amit itt olvasni fog, leellenőrizzen a Biblia fényében, hogy igaz, vagy nem, és ami igaz, azt meg kell tartani, ami pedig nem, azt el kell vetni. Legyünk olyanok, mint a Béreaiak, akikről azt olvassuk az ApCsel 17:11-ben „akik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.”

Az is valószínű, hogy sok minden, amiről szó lesz, újnak fog tűnni, még olyan is lesz, aki azt fogja mondani – ezt még soha nem hallottam! Az még nem ok arra, hogy elvessük az olvasottakat, hanem még inkább kell serkentsen minket a Szentírást tanulmányozni e témával kapcsolatosan.

Új gondolatok és tanítások jogosan gyanúsak, mert elég gyakran tévesek. De, amikor bibliai igazságokat hosszabb időn keresztül mellőzünk, elhanyagolunk, akkor újnak tűnnek. Olyan dolgokat fogunk felfedezni, amik elejétől kezdve benne voltak a Bibliában, de elhanyagoltuk, nem olvastuk, nem tanulmányoztuk őket.

SZERKEZET ÉS TARTALOM

Az első nagy részben tanulmányozni fogjuk a mennyország teológiáját, éspedig megnézzük mi a különbség a jelenlegi mennyország (ahová a hívők mennek, mikor meghalnak) és a végső, örök mennyország között (ahol Isten örökké lakozást vesz az Ő népe között az Új Földön). Ne féljünk attól a szótól, kifejezéstől, hogy teológia – ez egyszerűen azt jelenti, hogy Isten kapcsolatát tanulmányozzuk ezzel a világgal, és ne gondoljuk azt sem, hogy nem érthetjük meg egyáltalán azt, amit Isten kijelentett nekünk a Bibliában. Tanulmányozzuk a jelenlegi mennyország tulajdonságait, jellemzőit részletesen.

A második nagy részben konkrét kérdésekre szeretnénk választ találni a Bibliában az Új Ég és Új Földdel kapcsolatosan, milyen lesz az, hogy fogunk ott élni, mit fogunk ott tenni.

Reménységünk az, hogy minden, amiről szó lesz, tükrözze a Biblia kijelentéseit, igazságait és az, hogy ez által egy új és izgalmas ajtót nyissunk meg afelé, hogy lássuk meg mindazt, ami Isten gyermekére vár az örökkévalóságban.

A MENNYORSZÁG FOGALMA

Maga az az emberi tudat és érzékelés, hogy örökké fogunk élni valahol, minden civilizációra hatással volt a világtörténelem során. Ausztráliai ókori törzsek úgy képzelték, hogy ez a hely az ő látóhatárukon túl, az óceán közepén egy szigeten lesz valahol messze Nyugaton. Korai finn törzsek pedig úgy gondolták, hogy ez a hely valahol a Távol-Keleten lesz. Mexikóiak, a peruiak, és a dél-amerikai kontinens törzsei úgy tudták, hogy az ember a Napra, vagy a Holdra költözik halálakor. Az amerikai indiánok úgy hitték, hogy a túlvilágban az ő lelkük a bölények lelkeit fogja vadászni. Egy ókori babilóniai legenda szerint a hősök számára ki van jelölve egy örök nyugalomhely és még az élet fájára is van utalás. Az egyiptomi piramisokban talált eltemetett múmiák mellett térképeket találtak, ezzel akarták segíteni, útbaigazítani az eltávozott lelkeket a túlvilágon. A rómaiak úgy hitték, hogy az igaz emberek lelkei piknikezni fognak az örök mezőkön, amíg az ő lovaik figyelik őket és békésen legelnek. Senaca, a nagy római filozófus írja: „az utolsó napod a földön, amitől annyira félsz, csak az örökkévalóság születésnapja lesz.”

Habár ezek az elméletek különböznek, mégis aláhúzzák az emberiség szívének azt a bizonyságát, hogy a történelem során szinte minden nyelv és törzs hitt és hisz a halál utáni életben, egy túlvilágban. Sok bizonyíték létezik arra, hogy minden kultúrának volt, és van egy Isten által adott, belső érzéke az örökkévalóság felől – e világgal és e földi léttel nincs vége mindennek, van élet a halál után!

KORAI KERESZTYÉNEK BIZONYSÁGA A MENNYORSZÁGRÓL

A római katakombákban, ahol sok mártírhalált szenvedett keresztyén testét temették el, különböző sírfeliratokat találtak:

„Krisztusban, Sándor, nem halott, hanem él.”

„Itt nyugszik valaki, aki most Istennel él.”

„Felvétetett az örökkévaló hajlékba.”

Az egyik történész2 úgy írja: ezekben a katakombákban gyakoriak a különböző festmények a falon, amik a mennyországot úgy festik le, mint szép mezők, ahol gyermekek játszanak, az emberek pedig lakmároznak.

Kr.u. 125-ben, egy Aristides nevű görög ember leírta barátjának azt, hogy ez az új vallás, a kereszténység, miért olyan sikeres, népszerű, és miért terjed olyan gyorsan: „ha egy igaz ember közülük meghal és eltávozik ebből a világból, akkor ők örülnek és hálát adnak Istenüknek, és úgy kísérik el annak testét énekekkel és hálaadással, mintha csak elköltözött volna egyik helyről a másikra.”

A III. században, egy egyházatya, Cyprián írta: „üdvözöljük és köszöntsük azt a napot, amelyik átvisz minket e világból, a mi igazi otthonunkba, ami elragad e helyről és megszabadít e gonosz világtól, és helyreállít minket a paradicsomban és Isten országában. Mindenki, aki egy idegen országban van, vágyakozik arra, hogy hazatérjen otthonába. A paradicsom, a mennyország, a mi otthonunk!”

Ezek a korai keresztyén bizonyságok szinte idegennek hangzanak manapság. De az ő hitük Isten Igéjére alapozott, ahol Pál apostol azt írja a Filippiekhez írt levelében: „mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” (Filippi 1:21), majd a 23. versben: „Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb” Ugyancsak Pál apostol írja, a 2 Korinthusi levél 5:6,8-ban: „azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól (…) azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.”

Amikor az Úr Jézus a János evangéliuma 14. részének a 2. versében azt mondta a tanítványoknak, hogy „az én Atyámnak házában sok lakóhely van (…) elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, akkor Ő szándékosan választott egyszerű, érthető, fizikai kifejezéseket (ház, lakóhely) azért, hogy leírja nekünk milyen helyre megy ő és mit készít a számunkra. Ő adni akart a tanítványoknak és nekünk valami megfoghatót, aminek nézhetünk elébe – egy valóságos helyet, lakóhelyet, ahol ők is és mi is élhetünk az Úrral örökké. Ez a hely nem egy megfoghatatlan ország, elméleti királyság, ahol test nélküli lelkek lebegnek, mert az ember nem képes egy ilyen helyen létezni. Ez a hely vagy lakóhely, természet szerint egy fizikai hely, ahogyan az emberi lények is, természet szerint fizikai lények (mi egyben lelki lények is vagyunk). Az a hely, ami alkalmas az ember számára, amire különösen tervezett és készít minket az Úr: az ÚJ FÖLD.

Ebben a sorozatban, felfedezzük majd azt az izgalmas és nagyban mellőzött igazságot az Igéből, hogy Isten sohasem adta fel az ő eredeti tervét az ember számára, hogy a földön lakozzon. Sőt, a történelem tetőfoka, beteljesedése az lesz, amikor Új Eget és Új Földet hoz létre, egy feltámadt és megújult univerzumban, ahol feltámadt emberek a feltámadt Krisztussal lesznek mindörökre. (Jel 21:1-4).

AZ EMBER VÉGZETES BETEGSÉGE

Az embernek van egy végzetes betegsége, amit úgy nevezünk, hogy mulandóság, halandóság. A jelenlegi elhalálozás értéke 100%. Hacsak az Úr Jézus nem tér vissza hamarosan, mi mind meghalunk! Nem szeretünk a halálra gondolni, mégis világszerte 3-4 ember hal meg minden másodpercben, 180 ember minden percben, és közel 11 ezer ember minden órában. Ha a Bibliának igaza van abban, amit mond arról, hogy mi vár ránk a halál után, akkor ez azt jelenti, hogy naponta több, mint 250 ezer ember kerül vagy mennyországba, vagy a pokolba.

Dávid azt mondta a Zsoltárok 39:4-5-ben: „Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Képzeljünk el egyetlen leheletet, ahogy elhagyja ajkunkat egy hideg napon, ahogy eltűnik a levegőben. Ilyen rövid a mi életünk ezen a földön. A bölcs ember az, aki jól megfontolja és szívére veszi azt, hogy mi vár rá a túlvilágon, miután élete befejeződik ezen a földön!

Isten sok esetben a szenvedést és a halál valóságát használja arra, hogy a mi figyelmünket felkeltse és elszakítson minket e jelenvaló világtól, hogy tekintetünket a magasba emeljük, hogy azt nézzük, ami ránk vár odaát.

Beszélgessél csak el olyan emberekkel, akik halálos ágyukon, betegen várják haláluk pillanatát. Ezek az emberek és szeretteik sokkal érdekeltebbek abban, hogy mi vár rájuk a túlvilágon. A legtöbb ember úgy él ezen a földön, hogy nem készül fel a halálra. De az, aki bölcs, az egy megbízható forrásból tájékozódni fog, hogy mi is vár rá a odaát. Ha pedig felfedezik, hogy örökkévaló sorsuk attól függ, hogy mit választottak, döntöttek rövid életük során, akkor meggondolják, hogy bölcsen döntsenek.

Ókori kereskedők gyakran beírták a könyvelési füzetükbe, az első oldalra, nagy betűkkel, hogy memento mori – gondolj a halálra! Macedón Filep, aki Nagy Sándor édesapja volt, megparancsolta az egyik szolgájának, hogy naponta legyen mellette és mondja neki: Filep, meg fogsz halni!” Ellentétben ezekkel, ott van a francia XIV. Lajos király, aki olyan határozatot hozott, hogy azt a szót, hogy halál soha se ejtse ki senki az ő jelenlétében. A legtöbb ember olyan mint ez a király és nem olyan, mint Filep. Tagadjuk és kerüljük a halál témáját és csak akkor gondolunk rá, ha kényszerítve vagyunk erre. Minden ember a haláltól való szörnyű félelemtől szenved.

De az Úr Jézus azért jött, hogy minket ettől a halálfélelemtől megszabadítson. Így ír erről a Zsidókhoz írt levél: „hogy az ő halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.” (Zsidókhoz írt levél 2:14-15)

Az eljövendő feltámadás fényében Pál apostol kérdezi: „Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” (1.Korinthus 15: 55-57) Mi fog minket megszabadítani a halálfélelemtől? Mi fogja elvenni a halál fullánkját? Csak egy élő kapcsolat azzal a személlyel, aki értünk meghalt, aki elment előre, hogy helyet készítsen számunkra, hogy vele legyünk majd mindörökre. Ha nem ismerjük az Úr Jézust személyesen, nem térünk meg, akkor félni fogunk egész életünkben a haláltól és annak fullánkjától – és akkor kell is féljünk!

LÁTNI A PARTOT!

Lehet kedves olvasó el vagy csüggedve, meg vagy terhelve. Talán az álmaid, vagy házasságod, a karriered, vagy az ambícióid összedőltek. Talán kételkedő lettél, olyan, aki elveszítette minden reménységét. A jó hír az, hogy a mennyországról való bibliai, igaz ismeret az egészet megváltoztathatja.

1952-ben történt, egy fiatal nő Florence Chadwick belépett a Csendes-óceán vizébe a Katalin szigeteknél, hogy átússza azt az öblöt egészen Kaliforniáig. Ő volt az első úszónő, aki már átúszta a La Manche csatornát Anglia és Franciaország között, mindkét irányba. Az időjárás akkor ködös volt és hideg, alig látta azokat a csónakokat, amik kísérték. Mégis, 15 órán keresztül úszott. Végül úgy elfáradt, hogy könyörgött, vegyék ki a vízből az egyik csónakba. De ott volt az édesanyja is mellette az egyik csónakban, aki odakiáltotta neki: közel vagy, ne add fel, végig tudod úszni. Végül, fizikailag és érzelmileg, lelkileg és testileg is kimerülve, abbahagyta az úszást. Kiemelték a vízből. Amikor kihúzták, akkor látta meg, hogy már csak pár száz méterre volt a part tőle. Másnap, amikor újságírók előtt kellett nyilatkozzon ez a nő, azt mondta: „semmit sem láttam, csak ködöt és felhőket. De azt gondolom, ha láttam volna a partot, akkor végig úsztam volna!”

Hívők számára ez a part az Úr Jézus és az a hely, amit most Ő készít a számunkra, ahol vele leszünk mindörökké. Az a part, amit szem előtt kell tartsunk az az Új Föld. Ha látjuk ezt a ködön és a felhőkön keresztül, akkor vigasztalni fog, eleveníteni, hogy kitartsunk a hívő életben.

Ha megfáradtál, kedves olvasó, és nem tudod, hogyan menj tovább, hogyan tarts ki a lelki harcban, imádkozz, hogy a mennyország látványa, és ez a sorozat adjon neked egy új, friss látást arról a gazdagságról, ami ott vár, és adjon új reménységet a hívő élethez. Akármilyen nehéz is lehet az élet, ha látod a partot, és erőt tudsz meríteni az Úr Jézustól, akkor révbe érhetsz! Bárcsak ez a sorozat segítene nekünk abban, hogy jobban, világosabban, tisztábban lássuk meg a partot a túloldalon!kmakh_profile_big_hun_flag_small.png

1 A sorozat Randy Alcorn - Heaven című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye 

2 Ulrich Simon, Mennyország a Keresztyén Hagyományban (London: Wyman and Sons, 1958), 218.

Szerkesztette: Trinfa Johanna

ELŐZŐ RÉSZ | TARTALOMJEGYZÉK | KÖVETKEZŐ RÉSZ

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr6214106839

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.