✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(9) A Megváltás Messzemenő Hatásai - A Mi Otthonunk

2018. október 03. - KMAKH

blog_2018_10_03_mo09_ph_mennyorszag_a_m_m_h_a_mi_otthonunk.jpgA Mennyországról szóló következő három rész arról fog szólni, hogy milyen messze hat, mit foglal magába az Úr Jézus megváltói munkája. Nagyon sok könyv, ami a Mennyországgal foglalkozik, meg sem említi az Új Földet. Más könyvek pedig úgy írnak az Új Földről, hogy az igazi természetét tagadják vagy elferdítik.

Isten az Új Földön fog lakozást venni, oda költözik, ahogy a Jelenések könyvében találjuk. A Menny és Föld nem lesznek már elválasztva egymástól, ahogy az most van, hanem eggyé válnak, egyesülnek. De ha kihagyjuk az Új Földet a megváltottak végső, örök életéből, ezzel leszegényítjük a Biblia tanítását az eljövendő örök Mennyországról.

Vajon olyan lesz az Új Föld, mint ez a jelenlegi Föld? Valószínű, hogy nem. De ha nem ilyen lesz, miért hívja Isten Új Földnek? Igaz, hogy nem tudjuk pontosan elképzelni, de mégis, Isten fontos részleteket ír le az Új Földdel kapcsolatban a Jelenések könyve 21-22 részeiben.

Nagyon sok vallás, köztük a Buddhizmus és a Hinduizmus is úgy írják le a túlvilágot, mint egy homályos, megfoghatatlan helyet. A keresztény vallás az, ami ezt a hitet teljesen megcáfolja. A Bibliai kereszténység nem adja fel és nem mond le az emberekről sem a Földről. Paul Marshall írja: a mi végállomásunk, sorsunk vége egy földi létezés: az Új Földön, egy olyan Földön, ami teljesen meg lesz váltva. Olyan Föld, ami egyesül a Mennyel, de mégis Föld, Új Föld, ahogy az Ige nevezi!

VÁGYAKOZÁSUNK AZ ÉDEN UTÁN

Minden hívőnek van egy honvágya az ÉDEN után. Ezt a vágyat Isten ültette a szívünkbe. Vágyunk az után, amit Ádám és Éva tapasztaltak akkor az elején az Éden kertjében, ahogy akkor éltek – egy tökéletes és csodaszép Földön, szabad és korlátoktól mentes közösségben voltak Istennel, egymással, az állatokkal és a környezetükkel is. Az emberiség azóta mind csak azzal próbálkozik, hogy valahogy visszanyerje azt az életformát, amit az Édenben elvesztett. Őseink az Édenből származnak, mi pedig az Új Föld felé haladunk. Közben e két pont között, egy bűnnel megfertőzött Földön éljük életünket, Éden és az Új Föld között. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez csak egy köztes, ideiglenes, nem természetes létezési formánk. A bűn, a halál, szenvedés, háborúk, szegénység, ezek nem természetesek, mind szomorú következményei az ember Isten elleni lázadásának.

Vágyunk az Édenhez való visszatéréshez – egy tökéletes világhoz, a bűn fertőző erejétől távol, ahol Isten velünk jár és hűvös alkonyatkor velünk beszél. Mivel emberi lények vagyunk, ezért vágyunk valami kézzelfogható, fizikai hely után, ami nem tűnik a homályba. Pont ez az, amit Isten nekünk ígér: egy olyan otthon, ami soha nem lesz elpusztítva, egy királyság, ami nem tűnik el, egy város, aminek mozdíthatatlan alapjai lesznek.

Egy romolhatatlan örökség után vágyik az ember!

Ádámot Isten a föld porából teremtette, ezért örökre összekötődött az ember a földdel. Isten nemcsak a földből hozott minket létre, hanem a földnek is. Az Úr Jézus azt mondta, hogy eljövök értetek és elviszlek titeket oda, ahol én vagyok. Oda ahol Ő is van, hogy örökké éljünk vele. Melyik ez a hely? Ez az Új Föld. Ott lesz az Új Jeruzsálem, ami a mennyből száll majd le az Új Földre. Akkor fogunk igazán és véglegesen megérkezni az örök otthonba.

AZ ÖRÖKKÉVALÓ OTTHONUNK TERMÉSZETE

Egyszer az egyik teológus azt nyilatkozta a rádióban: semmi sincs a mostani, földi tapasztalataink között, amiből megtudhatnánk, hogy milyen is lesz a Mennyország. De ha az örökkévaló Mennyország az Új Föld lesz, vajon ez nem azt sugallja, hogy ezen a jelenlegi földön találhatunk bőven olyan nyomokat, jeleket, ami megnyithatja képzelőerőnket arra nézve, hogy milyen is lesz a Mennyország?

A Szentírás nagyon sok adatot, képet közöl a Mennyországgal kapcsolatban. Ha ezeket összerakjuk, mint egy nagy képnek az apró darabjait, akkor egy csodaszép képtárul elénk. Például, elárulja a Biblia, hogy a Mennyország  egy város lesz (Zsidókhoz írt levél  11:10, 13:14). Amikor azt a szót halljuk, hogy város, akkor nem törjük a fejünket rajta, hogy vajon mit is akar ez jelenteni! Mi értjük, tudjuk, hogy mit jelent az, hogy város. A városokban vannak épületek, kultúra, művészet, zene, sport, ilyen-olyan áruk és különböző események. A városokban emberek laknak, akik el vannak foglalva különböző tevékenységekkel.

Ugyanakkor azt is olvassuk, hogy a Mennyországot úgy írja le a Biblia, mint egy országot (Zsidók 11:16). Azt is tudjuk, hogy mit jelent! Az országnak van területe, uralkodója, identitása, vannak állampolgárai, ezek pedig különfélék, mégis egyetlen országhoz tartoznak.

Ha nem tudjuk elképzelni a mi jelenlegi Földünket folyók nélkül, hegyek, fák, virágok nélkül, akkor miért is próbálnánk elképzelni az Új Földet ezek nélkül. Isten egy Új Földet ígért nekünk. Ha ebben a kifejezésben a Föld szónak bármilyen értelmezést is adnánk, várható, hogy földi jellemvonásai is lesznek az Új Földnek. Új Föld, de mégis földi jellemvonásokkal bír, máskülönben nem hívná Isten Földnek. Lesz atmoszférája, hegyek, vizek, fák, virágok, emberek, házak – sőt, városok, épületek és utcák is. Ezeket külön megemlíti a Jelenések 21-22-ben.

Azt is tudjuk, hogy lesz egy feltámadt testünk. Amikor Isten beszél erről az új testről, vajon megvonjuk a vállunkat és azt mondjuk: nem is tudom elképzelni, milyen is lesz az új test! El tudjuk képzelni! Mert tudjuk, mi az, hogy test. Egy egész életen keresztül van testünk. El tudunk képzelni egy új testet.

A Mennyországban meg fogunk nyugodni (Jel 14:13). Azt is tudjuk mit jelent pihenni, megnyugodni. És várjuk is azt (Zsid 4:10-11). Azt is tudjuk, hogy a Mennyországban ban szolgálni fogjuk Őt. Ezt is tudjuk mit jelent.

„Isten azt ígéri, hogy népének dicsősége abból áll, hogy egy dicsőséges új teremtésben fogunk élni. Meg fog szabadulni a régi teremtés minden rossztól, múlandóságtól, fájdalomtól. Amikor Isten mindent újjá tesz, akkor újjá tesz minket is lelkileg, erkölcsileg, de újjá tesz minket testileg is, és újjá teszi az egész teremtést, úgy, hogy környezetünk tökéletesen olyan lesz, ami be tudja fogadni az újjáteremtett dolgokat, tökéletes lelkünket, testünket.” (John Piper)

A Szentírás azt is elárulja, hogy az Új Jeruzsálem drága kövekből lesz alkotva. A kövek, elemek közül amiket megemlít a Jel 21:19-21, ismerünk jó néhányat és ezek a természet legkeményebb kövei. Ez a tény is arra mutat, milyen erős és biztos alapokon nyugszik az a város, és milyen erős és biztos lesz az Új Föld is.

A probléma nem is az, hogy a Biblia nem oszt meg sok információt a Mennyországról, hanem inkább az, hogy nem figyelünk oda arra, amit elmond.

Talán a legszebb és legjobb leírása a Mennyországnak manapság gyermekkönyvekben található. Miért? Mert földi képeket mutatnak be a gyerekeknek, állatokkal és emberekkel, ahogy játszanak, örömteli tevékenységeket végeznek. Viszont gyakran a felnőttek számára írt könyvek igencsak elvontak, sokszor filozofikus és érthetetlen elméleteket és kifejezéseket használnak. A Biblia nagyon sok konkrét dolgot árul el nekünk a Mennyországról.

John Eldredge írja „mi emberek az után reménykedhetünk csak, ami után vágyunk is!” Sőt, ehhez hozzá lehetne tenni azt is, hogy mi emberek csak az után tudunk igazán vágyakozni, amit el tudunk képzelni. Ha azt gondoljuk, hogy nem lehet elképzelni a Mennyországot, vagy ha úgy képzeljük el, mint valami elvont, teljesen ismeretlen helyet, akkor soha nem fog gerjedezni szívünk, hogy odajussunk. Nem tudunk gyermeki kíváncsisággal közeledni a Mennyország felé, ahogy az Úr is mondta a Márk 10:15-ben: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba. 

Ábrahám nagyon vágyott abba a városba, úgy olvassuk a Zsid 11:10-ben „mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.” Ha Ábrahám így várta azt, vajon Ábrahám soha nem képzelte el maga előtt azt az országot, hogy milyen is lesz? Ábrahám utódairól pedig azt olvassuk, a Zsidók 11:16-ban „jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost.Majd tovább olvassuk a 13:14-ben „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.” 2 Péter 3:13 pedig ezt mondja: „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.”

Várjuk-e azt az országot igazán, vágyakozunk-e oda? Péter elmondja, mi után vágyakozott: új eget és új földet várunk! Bárcsak lenne a mi szívünkben is egy ilyen vágy!

ÖRÖKKÉVALÓ OTTHONUNK EGY VALÓSÁGOS HELY

Nagyon sok hívő ember nem tud ellenállni annak, hogy, elvontan értelmezze mindazt, amit a Biblia tanít a Mennyországról. Az Úr Jézus nem azt tanította, hogy a Mennyország elsősorban egy lelki állapot (igaz, hogy az is), hanem úgy beszélt róla, mint az Atyának a háza, ahol sok lakóhely van: elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. A Jelenések 21-22-ben az Új Jeruzsálem és az Új Föld úgy vannak leírva, mint valóságos helyek, részletezett fizikai paraméterekkel, leírásokkal. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak: és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Egyszerű, érthető, világos kifejezéseket használ, hogy leírja a Mennyországot. Egy jól meghatározott helyről beszél, ahová elvisz majd minket, egy fizikai célt tár a tanítványok elé, nem valami elvont, lelki létezési formáról beszél. Ha a Mennyország nem egy valóságos hely lesz, akkor miért beszélt róla így az Úr Jézus? A Mennyország egy valóságos, fizikai hely lesz.

ÁTUTAZÓK ÉS VÁNDOROK

Sok énekünk van, ami arról szól, hogy mi csak átutazók, vándorok vagyunk ezen a világon. Így van, halálunkkor az Úrral leszünk, de a feltámadás után mi visszatérünk az újjáteremtett Földre. Ez a Föld megsérült és megfertőződött a bűn által ezért ez a Föld, ahogy most átok alatt van, nem lehet a mi végleges otthonunk. Amilyen a világ volt a bűn előtt és amilyen lesz, amikor Isten újjáteszi, az a mi otthonunk! Mi nem ismertünk és nem láttunk még egy olyan világot, ahol nincs bűn, szenvedés és halál. Mégis, vágyunk egy olyan helyre, ahol mindezek nem lesznek. Amikor látunk egy csodálatos vízesést, gyönyörű virágokat, a vadállatok világát, érzékeljük, hogy Isten csodálatossá teremtette ezt a világot, az otthonunknak szánta, de a bűn elrontotta. Isten helyre fogja hozni mindezt.

Vajon ez az édeni életforma visszatér-e még a földre? És vajon fizikai tulajdonságai lesznek, ahol valóságos emberek fognak élni? A Biblia világosan azt tanítja, hogy igen.

A Biblia tanítása az Új Földről egy erősen meglepő igazságot foglal magába! Ha tudni akarjuk, hogy milyen is lesz végső otthonunk, az örök Mennyország, az Új Föld, az első amit tennünk kell, körül kell nézzünk ezen a Földön. Nem kell becsuknunk a szemünket és elképzelni az elképzelhetetlent. Nyissuk ki a szemünket, azért, mert ez a jelenlegi Föld elég valós jelzést tartalmaz ahhoz, hogy elképzeljük az Új Földet, ugyanannyi valós jelzést tartalmaz e mostani testünk ahhoz, hogy elképzeljük az új feltámadt testünket. Végül is egy tökéletes világ maradványaiban élünk. Miért ne lehetne elképzelni azt az új világot, ahol nem lesz halál, romlás, szenvedés, betegség? Vajon nem tudunk elképzelni természetes szépséget pusztító erők nélkül?

Az Új Föld, egy valós fizikai hely nem a rövidlátó ember képzelete, hanem az örök Isten tervében létező, aki fizikai embereket alkotott egy fizikai Földön, és ahová Ő is úgy döntött, hogy eljön, fizikai testet öltött magára az Úr Jézusban és meglátogatott minket. Mindezt azért tette, hogy megváltsa az emberiséget és a Földet is. Miért? Hogy dicsőséget szerezzen magának és, hogy örökké élvezze az emberek társaságát egy olyan világban, amit ő készített a számunkra.

A FÖLD TÖRTÉNETÉNEK HÁROM FÁZISA

Végezetül, ahhoz, hogy egy biblikus világképpel rendelkezzünk, szükséges szem előtt tartanunk a múltat, a jelent és a jövőt is és azt, ahogy ezek össze vannak kötve. Mert, ha nem értjük meg Isten EREDETI tervét az emberiségre és Földünkre nézve, nem fogjuk megérteni az Ő tervét a jövőre nézve sem.

Az emberiség és a Föld történetét három nagy szakaszra lehet osztani.

A Biblia első két része a bűnbeesés előtt, alkotja az első periódust. A harmadik résztől, a második szakasz következik a Jelenések 20. részéig. Ebben a szakaszban élünk mi most. Majd az utolsó szakasz a Jelenések 21-22.

Az első szakaszban, az 1 Mózes 1-2-ben Isten elkészíti az Éden kertjét, a Jelenések könyvében elkészíti az új Jeruzsálemet, egy kerttel a központjában és az majd leereszkedik az új Földre. Az első éden kertjében nincs bűn, sem halál, sem átok. Az Új Földön pedig megszűnik úgyszintén a bűn, halál és minden átok. A Biblia elején, Isten megváltót ígér. A Biblia végén ez a megváltó újra visszatér. A Biblia első részei elmondják azt, hogy veszítette el az ember a Paradicsomot, a Biblia vége azzal foglalkozik, hogyan nyeri vissza az ember a Paradicsomot. Ez Istennek a nagy terve, egy tökéletes kezdés és tökéletes befejezés. Mi a kettő között élünk, halljuk az első Éden visszhangjait, de az Új Föld és Új Világ lépteit is, ahogy közelednek felénk.

E világ az otthonunk, Isten úgy alkotta és tervezte meg a világot és minket is, hogy itt éljünk. A bűn tönkretette, de Isten helyreállít mindent. Ezért, örömmel várjuk azt, amikor Isten feltámaszt megújult, megdicsőült testben és megújítja ezt a Földet és eget, és lesz Új Ég és Új Föld.

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngEz a világ Isten világa, amit meggyógyít és helyreállít úgy, ahogy akarta már a teremtés elején is.  Nem adta fel ezt az eredeti tervét. Értéke van tehát a Földnek, testünknek, lelkünknek, az állatoknak, a növényeknek, mert Isten teremtette és arra szánta, hogy dicsőségét fejezzék ki. És az az Isten, aki mindezeket teremtette nem mondott le róluk, nem mondott le rólunk.

* A sorozat Randy Alcorn - Heaven (Mennyország) című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye

Szerkesztette: Paniti Helga

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr6314253381

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.