✝ = ♡

MENNYORSZÁG

(11) A Megváltás Messzemenő Hatásai - Semmi Elátkozott Nem Lesz Többé

2018. október 17. - KMAKH

blog_2018_10_17_mo11_tj_mennyorszag_a-megvaltas-messzemeno-hatasai-semmi_elatkozott_nem_lesz.jpgAz örökkévalóságban minden megdicsőült állapotba kerül majd, még a természet is. A Bibliának ez a világos tanítása az örök mennyország felől. Amit mennynek nevezünk nem más lesz, mint az élet egy tökéletes világban, úgy, ahogy Isten az ő eredeti szándéka szerint megtervezte az emberiséget, hogy éljenek. Amikor elhelyezte Ádámot az Édenkertben a teremtés elején, Ádám elesett, és vele minden elbukott, de a férfi és a nő Isten szándéka szerint testben éltek, és hasonlóan, egy megdicsőült testben is fognak élni egy megdicsőült világban, és Isten maga velük lesz, együtt lakozunk Vele!

Amikor Ádám és Éva bűnbe estek, látszólag a Sátán meghiúsította Isten tervét arra nézve, hogy a halhatatlan és igaz ember, a földön uralkodjon Isten dicsőségére. De rögtön a bűnbeesés után Isten egy Megváltót ígér az asszony magvából, aki egy napon el fog jönni és a kígyó fejére tapos: És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (1.Mózes 3:15)

Amikor a bűn által okozott seb még friss volt, Isten már akkor kinyilatkoztatta az ő tervét, hogy elküld egy Megváltót, aki az ember magvából származik majd, teljesen ember lesz és aki sokkal erőteljesebb lesz, mint a Sátán. Egy bátor beavatkozással, hogy megmentse a halandó emberiséget, ez a Megváltó egy halálos csapást mér majd erre a bitorló ördögre, és eközben ő is megsebesül. Mivel a bűn egyik következménye a halál volt, ezért a megígért győzelemben benne kell legyen a halál legyőzetése is. A bűn egy másik következménye az volt, hogy Isten kizavarta első szüleinket az Éden kertjéből, ahonnan uralniuk kellett volna Isten világát, ezért a Megváltó által aratott győzelem azt is magába kell foglalja, hogy valahogy visszaállítja az embereket arra az állapotra, hogy egy megújult paradicsomban fejtsék ki uralmukat, ahonnan az ember immár bűn nélkül tud uralkodni a megújult világ felett. Ebben a megvilágításban tehát, az Új Föld és az Új világ már bele is volt foglalva Isten első ígéretébe!

Később, Isten azt is kijelenti, hogy ez a Megváltó Ábrahám magvából származik majd (1.Móz 22:18), Júda törzséből (1 Móz 49:10) és Dávid házából (2 Sám 7:12-13). Több prófétai Ige is utal arra, hogy vártak egy szenvedő szolgára, aki a Sátánnal megbirkózik és megváltja Isten népét (Ézs 42:1-4, 49:5-7, 52:13-15, 53). Ez a szenvedő szolga az Úr Jézus lesz majd, a Messiás, aki azért jött, hogy mindent újjá tegyen!

Isten nem ült nyugodtan és nem vállvonogatva szemlélte a bűn, a halál és az Átok betörését ebbe a világba. Ő nem adta fel eredeti tervét az emberiségre és a Földre nézve. Ahogy a bűn által okozott romlás rátelepedett a Földre, Isten már kijelentette csodálatos tervét, hogy legyőzze a Sátánt és visszaszerezze mindazt, ami el lett veszítve az ördög és a bűn által, az Ő dicsőségére.

ÖRÖKSÉGÜNK VISSZANYERÉSE

Az, ami minket különösen érint, az közvetlenül az Úr Jézus visszatérése előtti és utáni időszakra vonatkozik. De Isten terve a végső ítéletkor éri el tetőfokát, amikor az Úr Jézus, mint győztes Király, azt mondja majd „jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta(Máté evangéliuma 25:34). Hol lesz ez az ország? Ott, ahol volt már a kezdetektől fogva – a Földön! És mi az az örökség, amiről az Úr Jézus beszél? Épp úgy, ahogy királyi gyermekek királyságot, országot örökölnek, és a királyság, az ország területről, birtokról, földről szól, úgy a Föld is, Isten által az Ő gyermekeinek adott öröksége.

Isten nem gondolta meg magát és nem váltott át egy másik tervre a bűn miatt és nem dobta félre mindazt, ami eredetileg tervében volt ránk nézve a világ teremtésekor. Amikor Krisztus azt mondja „örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta,” ezzel, mintha azt mondaná: „ez az, amit szerettem volna a számotokra már elejétől kezdve. Ez az, amit visszanyertem nektek, amiért a keresztfára mentem és legyőztem a halált. Vegyétek, uralkodjatok felette, birtokoljátok, élvezzétek, örüljetek neki, és mindezt téve részesüljetek az én örömömben is.”

Isten tehát nem dobja el az ő keze munkáját és nem kezdi újra az egészet nulláról – hanem veszi ugyanazt a régi alapot, hogy megújítsa, veszi ugyanazt a régi festővásznat és egy sokkal szebb világot fest majd rá. Nem adatik meg az ördögnek még az a kiváltság sem, hogy teljesen elpusztítsa és tönkretegye ellenségének, Istennek tervét. Isten egy sokkal csodálatosabb mesterművet készít majd abból, amit az ördög el akart volna pusztítani.

A Sátán azt akarja, hogy mi mondjunk le Istenről, az ő tervéről, elhívásáról, és a mi bolygónkról, a Földünkről is. De Isten emlékeztet minket az 1. János 4:4-ben, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. A Sátán azt keresi, hogy ezt a Földet elpusztítsa. Isten azt keresi, hogy helyreállítsa és megújítsa, hogy uralkodjon azon, és átadja azt az ő gyermekeinek. Isten meg fogja nyerni számunkra a harcot érettünk és a Földért!

A MENNY ÉS A FÖLD EGYESÍTÉSE

Isten terve a korszakokra nézve az, amit Pál az Efézusiakhoz írt levelében az 1:10-ben mondott hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Az a kifejezés, hogy mindenek, egy nagyon tág fogalom és mindent magába foglal, azt jelenti, hogy semmi sem fog kimaradni ebből. Ez az Ige jól magyarázza a Jelenések könyvének 21 részében leírtakat, ahol azt olvassuk, hogy a Menny és Föld, ami széjjel volt választva oly sokáig, végre egyesülnek majd Krisztus uralma alatt, és mindez az egész világtörténelem fő eseménye lesz.

Úgy ahogy Isten és az emberiség megbékéltek egymással és egyesültek Krisztusban, úgy Isten és az emberek lakóhelye is – a Menny és a Föld – megbékélnek majd egymással és egyesülni fognak Krisztusban. Mint ahogy Isten és az ember örökké egyesül majd az Úr Jézusban, úgy a Menny és a Föld is örökké egyesül majd egy új, fizikális világegyetemben, ahol, mint feltámadt lények fogunk élni. Ennél kevesebbet mondani, vagy kevesebbre számítani azt jelenti, hogy alábecsüljük az Úr Jézus megváltói munkáját. És mégis, nagyon ritkán esik minderről szó manapság, akár tanításokban vagy könyvekben. Pedig mindez egy központi és fontos igazság.

 A Menny az Isten otthona, a Föld a mi otthonunk. Jézus Krisztus, mint Isten-Ember, örökké összeköti Istent és az embereket, és így ezáltal összeköti majd a Mennyet a Földdel. Ahogy látjuk, az a gondolat, hogy a Menny és a Föld egyesül majd, nagyon is biblikus. Krisztus a Földet Mennyországgá, a Mennyországot pedig Földdé alakítja. Minthogy az Istent és az embert elszakító nagy választófalat az Úr Jézus lerombolta, úgy a nagy szakadék, ami elválasztja a Mennyet a Földtől, az is le lesz rombolva. Csodálatosan foglalja össze a Jelenések könyve 21:3 „Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Isten az Új Földön velünk fog lakozni. Végül is beteljesedik az Efézusbeliekhez írt levél 1:10, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak.

Isten terve az, hogy ne legyen többé válaszfal a lelki és a fizikai világ között. Nem lesznek többet elválasztott birodalmak. Egyetlen kozmosz, világegyetem lesz, minden egyesülve egyetlen Úr alatt, örökké. Ez Istennek a megállíthatatlan terve. E felé a beteljesedés fele halad nagy léptekben az emberiség történelme! Amikor Isten Ádámmal és Évával járt a kertben, akkor a Föld a Mennyországnak egy kis udvara volt csak, de az Új Föld annál sokkal több lesz, az maga lesz a Mennyország. Mindazok, akik az ÚR Jézust személyesen ismerik, abban a kiváltságban részesülnek majd, hogy ott éljenek.

KIK FOGNAK URALKODNI A FÖLDÖN?

A Bibliának a központi üzenete egyetlen nagy kérdésre összpontosít: kik fognak uralkodni a Földön? A Föld sorsa áll a figyelem középpontjában. Mivel a Föld az a hely, ahol Isten dicsőségének a legtöbbször ellenálltak és besötétítették azt, ezért Isten a Földön fogja dicsőségét a legjobban és legcsodálatosabban bemutatni.

A Szentírás beszél trónokról, trónusokról, és pontosan megemlíti mindazokat, akiknek adatnak ilyen trónok: az Atyának (Zsid 12:2), Krisztusnak, a Fiúnak (Luk 1:32, Zsid 1:8), Isten gyermekeinek az emberek közül (Jel 4:4, 11:16), még a Sátánnak is (Jel 2:13). Isten trónja abszolút, azt senki sem veheti el tőle. Végül is az ördög meg lesz fosztva minden hatalomtól és nem fog uralkodni többet semmi felett. A Jelenések  22:5-ben olvassuk: És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.

Az Úr Jézus lesz akkor a világegyetem egyetlen nagy Ura és Kormányzója. Isten és az ember örök boldogságban élnek majd  együtt az Új Földön, úgy, hogy közben Isten dicsősége ragyogja be az új világ minden részét!

AZ UTOLSÓ ÁDÁM

A Sátán sikeresen kísértette meg az első Ádámot az Éden kertjében. Ennek súlyos következményei lettek. De amikor a Sátán az utolsó Ádámot (az Úr Jézust) kísértette meg a pusztában (ami jelképesen az Éden pusztasággá válására utal), akkor az Úr Jézus győztesen ellene állt. De a gonosz csak nem adta fel és minden erejével azon volt, hogy elpusztítsa az Úr Jézust, hogy megölje őt, ahogy megölte az első Ádámot (Máté 4:1-11, Luk 4:1-13).

Úgy tűnt, hogy a Sátán győzelmet aratott, amikor az utolsó Ádám, az Úr Jézus a kereszten meghalt. De az Úr Jézus nem azért halt meg, mert ő vétkezett volna. Meghalt azért, hogy mint Isten Fia, kifizesse az emberiség büntetését, az első Ádámtól egészen a legutolsó generációig ezen a bukott és átok alatt levő földön. De a Sátán látszólagos győzelme volt az, ami a végleges győzelmet biztosította a Gonosz felett. Amikor feltámadt a halálból, azzal egy végzetes csapást mért az ördögre, a fejére taposott és ezzel bebiztosította az Úr Jézus az emberek és a Föld feltámadását. Az ördög ereje és szorítása meggyengült. Még mindig nagyon erős, de amikor majd Isten beveti őt a kénköves tüzes tóba az idők végén és amikor Isten újraformálja a régi Földet Új Földdé, akkor az emberiség és a Föld is véglegesen és teljesen kikerül az ördög hatalma alól – Jelenések könyve 20:10 És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Az Úr Jézus már legyőzte a Sátánt, de ennek a győzelemnek a teljes hatásköre még nem lett nyilvánvaló ezen a Földön. Mert azt olvassuk az Efézus 1:20-22-ben, hogy Isten ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is és mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte.”

Ezek a szavak messzemenőek és mindent magukba foglalnak, ráadásul Pál múlt időben beszél. Krisztus uralkodik az univerzumon. De ezzel egyidejűleg csak az ő fizikai visszatérésekor a Földre lesz az, amikor a Sátán meg lesz kötözve. Teológiailag ezt az uralmat egy ellentmondásnak tűnő kifejezéssel érzékeltetjük: már, de még nem! Vagyis – az Úr Jézus már uralkodik, de még nem lett uralma teljesen nyilvánvaló a Földön. A mennyország királya már most uralkodik, Ő a föld királyainak fejedelme – Jelenések könyve 1:5. Vagy egy másik ige  a Jelenések könyve 19:16, ahol a következőképpen ír: És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.  

 Az Úr Jézus az ő megváltói munkája által lefegyverezte a gonosz erőket – „azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nem azt mondja, hogy Isten munkáját, teremtését lerontsa, hanem az ördög munkáját, aki elfordította, megrontotta azt, amit Isten teremtett. A megváltás örökre eltörli majd az ördög munkáját az által, hogy felszabadítja a teremtett világot az ördög szorítása alól és visszafordítja annak következményeit. Isten terve az, hogy megváltsa ezt a bukott világot, amit ő dicsőségesre teremtett. A megváltott emberiség így Krisztussal fog uralkodni a Földön.

Hogy hogyan ér majd véget ez a nagy kozmikus háború a jó és rossz között, nem is kérdés tehát. Biztosan tudjuk, mi lesz a végkimenetele. Az Úr Jézus fog győzedelmesen uralkodni örökkön-örökké. Az egyedüli kérdés, ami válaszra vár: az Ő oldalán harcolunk, vagy ellenségei oldalán? Ezt a kérdést nem csak egyszer kell megválaszolni, hanem naponta válaszolunk rá beszédünkkel, cselekedeteinkkel, döntéseinkkel.

AZ ÁTOK ELTÁVOLÍTÁSA

A Jelenések könyve 22:3 azt mondja: „és semmi elátkozott nem lesz többé.” Ha a Biblia semmi mást nem mondana arról, hogy milyen is lesz az élet az örökkévaló Mennyországban, az Új Földön, ezek a szavak már nagyon sokat mondanak és elárulnak nekünk. Nem lesz többé semmi átkozott! Milyen is lenne a mi életünk, ha a nagy ÁTOK, ami alá került az egész Föld és az élet, nem létezne többet? Egy napon, meg fogjuk azt látni és tapasztalni, de már most örömteli várakozással nézünk annak elébe.

Miután Ádám bűnbe esett, Isten azt mondta neki: „átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban,” 1. Móz 3:17. Amikor Isten ezt az átkot eltávolítja majd, akkor nem kell  fáradságos munkával élni belőle. Akkor élvezni fogjuk teljesen a földön való életet. Az is az átok része: töviset és bogácskórót teremjen tenéked. Mennyi gondot okozott ez az embernek a kezdetek óta. Mennyi gaz, bogáncs, tövis, mindenfelé. Semmit nem kell tegyen az ember ahhoz, hogy ez szaporodjon – mert része az átoknak. De akkor, nem lesz többet a földön sem tövis, sem gaz, sem semmilyen bogáncs. És még azt is mondta Isten: orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te és ismét porrá leszel. Véget vet Isten a halálnak is, nem lesz több temetés.

Az ember bűnbeesése miatt, az egész teremtett világot behálózta ez az átok. De Isten elküldte egyszülött Fiát ebbe a világba, hogy megváltsa a bűn következményei alól. Krisztus munkájához tartozik tehát nem csak az, hogy megmentsen némelyeket a bűn rabságából, és nem is csupán az, hogy a választottakat, az ő népét megváltsa a bűnből. Az ő teljes munkájához tartozik az is, hogy megváltsa ezt az egész teremtett világot a bűn következményeitől. Istennek ez a terve és célja az Új Földön valósul majd meg, amikor az elveszett paradicsomot átalakítja megújult paradicsommá.

A mi sorsunk elválaszthatatlan a föld sorsától. Ezért volt az, hogy az átok, amit Isten kimondott az emberek felett, a föld megátkozását is jelentette, és ezért lesz az, hogy a mi feltámadásunk a Föld feltámadását is jelenti majd. Isten a kimondott átkot eltávolítja majd.

Az átok egyik következményeképpen az első Ádám nem ehetett többet az élet fájáról, amit, ha megtett volna, valószínű, hogy végzetes lett volna, mert az ember örökké élt volna abban a bűnös, átkozott állapotban. Ezért a halál, habár mint része az átoknak, de mégis az egyedüli megoldás volt arra, hogy kijussunk ebből az átkozott állapotból, mert Isten tervezte el azt, hogy legyőzze majd a halált és visszaállítsa, helyrehozza az emberrel való kapcsolatát.

Az Úr Jézus azért jött, hogy a bűn átkát és a halált eltávolítsa. Ő a második Ádám, aki helyrehozza azt a sérülést, amit az első Ádám hozott ebbe a világba. És az Úr Jézus, az ő feltámadása, győzelme által nem csak helyreállítja az ő eredeti tervét, hanem csodálatosan kiterjeszti és kitágítja azt. A mi feltámadt testünkben, az Új Földön fogunk lakni, teljesen felszabadulva mindenféle átok alól. És akkor, ott, bűn nélkül, az emberi tevékenységek természetszerűen elvezetnek majd egy virágzó és nagyszerű kultúrához.

Amikor ez az átok rátelepedett erre a földre, ez nem törölte el az emberi kultúrákat, hanem a bűn, a halál és a romlás által súlyosan elrontotta azt. A bűnbeesés előtt például az eledel szinte minimális munka által rendelkezésére állt az embernek. Az idő is az ember rendelkezésére állt, hogy építsen, hogy gyakorlatba ültesse kreativitását, hogy élvezze azt, hogy Isten kedvére és dicsőségére éljen azáltal, hogy különböző képességeit fejlessze, alkosson. A bűnbeesés óta viszont egyik generáció a másik után úgy élt és halt meg, hogy termékeny éveit eltöltötte azzal, hogy küzd, harcol és keményen dolgozik az ételért és azért, hogy egy menedéket és védelmet találjon a tolvajok és a háború elől. Az egész emberiséget közben legyengítette és megrontotta a bűn és a betegség. De ne felejtsük, hogy ezzel együtt, mi emberek Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez azt jelenti, hogy még így elesett állapotunkban is, ebben a világban vannak dolgok, amik rámutatnak Isten jó és tökéletes tervére: festészet, építészet, az ének-zene, gyógymódok keresése a különböző betegségekre, és más kulturális, tudományos tevékenységek.

Az átok eltávolítása azt is jelenti, hogy az emberek, a kultúrák, az egész Föld és világegyetem ismét olyan lesz, amilyennek Isten eredetileg eltervezte. Igaz, hogy ennek az átoknak az eltávolítása nagyon drága árba került Istennek: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk.” Isten törvénye rámutat és elvezet minket arra a felismerésre, hogy milyen messze sodródtunk Tőle. De az Úr Jézus magára vette a bűnnek az átkát és ezzel kiengesztelte Isten haragját. Mindezzel az Úr Jézus egy garanciát adott nekünk arra, hogy eltávolítsa ezt az átkot az emberiségről és a Földről.

Ennek az átoknak az eltávolítása olyan teljes és mindent elsöprő lesz, mint amilyen teljes és mindent elsöprő az Úr Jézus megváltói munkája. Az Úr Jézus már elkezdte helyreállítani ezt a nagy sérülést azáltal, hogy új szívet adott nekünk, de majd a végén, ő teljesen és tökéletesen helyreállítja az egész teremtést olyanná, amilyennek Isten eredetileg tervezte (Római levél 8:19-21). Az Úr Jézus visszafordítja ezt az átkot és visszaszerzi az emberek számára mindazt, ami elveszett az Éden kertjében, és még ennél sokkal többet ad még ráadásként. 

AMEDDIG AZ ÁTOK ELHATOTT

Értsük meg, hogy az Úr Jézus nem csak azért jött, hogy lelkeket mentsen meg a kárhozattól. Ennyi csak, legfeljebb egy részleges győzelem lett volna. Nem, ő azért is jött, hogy az egész teremtést megváltsa a haláltól. Ebbe benne van a mi testünk is, nem csak a lelkünk. És ebbe benne van a Föld is, nem csak az emberiség. És ebbe benne van az egész világegyetem, nem csak a Föld.

Az Úr Jézus győzelme az Átok felett nem csak részleges lesz. A halál nem úgy fog eltávozni tőlünk, hogy sérülten, sántikálva majd csak továbbáll. Teljesen megsemmisül, teljesen elpusztítja Isten. Hallgassuk figyelmesen ezt a nagyon sokatmondó igét - Ézsaiás 25:7-8 „És elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket; elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.” Isaac Watts egy olyan neves énekíró, akinek több énekét mi is énekeljük a Hit Hangjaiból. Az egyik ilyen ének, amit ő írt: Örvendj világ, az Úr lejött! Az eredeti szövegben, az egyik versszaka így hangzik: 

Nem lesz több bűn és fájdalom,

Nem lesz több rút tövis.

Kiárasztja áldásait,

Az átok megszűnik,

Az átok megszűnik,

Immár az átok megszűnik.

Sőt, pontosabban fordítva azt mondja, hogy

amilyen messze elhatott a bűn átka,

olyan messze hat az Úr áldása.

Isten eltávolítja ezt az Átkot nem csak morális, erkölcsi szinten úgy, hogy a bűnt elmozdítja örökre, nem csak pszichológiai szinten úgy, hogy minden bánatot is megszűntet, hanem fizikai szinten is úgy, hogy minden tövist és gazt eltávolít a földről. A kérdés tehát: milyen messze ható az Úr Jézus megváltói munkája? Olyan messze ható, amilyen messze elhatott a bűn átka! Ha a megváltás nem érné el az átok legtávolabbi határait, akkor nem lenne teljes. Az az Isten, aki a világegyetemet igazsággal és kegyelemmel uralja nem lesz megelégedve addig, amíg minden bűnt, minden bánatot, és minden tövist el nem mozdít. Az Úr Jézus nem csak azért jött, hogy embereket mentsen meg a pusztulástól, hanem hogy megmentse az egész világmindenséget a teljes pusztulástól. A mi haldokló Földünket újjáteszi egy életerős Új Földdé, ahol minden friss lesz, semmi szennyeződés nem lesz és semmi nem lesz kitéve a halálnak és a romlásnak.

Az átok valóságos dolog, de csak ideiglenes! Jézus a gyógyulás erre az átokra. Azért jött, hogy az emberiség kisiklott történelmét újra a helyes irányba terelje.

Mi soha nem láttuk még ezt a Földet úgy, amilyennek Isten szándékozta eredetileg megalkotni. Ez a bolygó, ahogyan mi most ismerjük csak egy gyenge árnyéka az eredetinek, amilyennek Isten  alkotta. És még így is vannak szépségei, ezáltal is csak felcsigázza jobban étvágyunkat, szomjunkat az Új Föld iránt. Ha ez a mostani Föld, amit annyira tönkretett a bűn átka, néha olyan szép és csodálatos, ha a mi testünk, amit szintén a bűn átka annyira tönkretett, annyira tudja élvezni néha mindazt, amit ez a Föld kínál, milyen kibeszélhetetlenül csodálatos lesz majd akkor az Új Föld és az új, feltámadt test?

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngKrisztus nélkül az emberiség és az egész föld is örök halálra lenne ítélve. De Krisztus eljött, meghalt, és feltámadt a halálból. Ő szabadulást hozott, nem pusztulást. Krisztus miatt sem az ember, sem a Föld nincs halálra ítélve.

A Föld nem szabadulhat meg úgy az Átoktól, hogy Isten elpusztítja azt. Csak úgy szabadul meg, ha Isten újjáteremti, feltámasztja azt. A következő részben látni fogjuk, hogy az Úr Jézus feltámadása egy előfutára és biztosítéka a mi feltámadásunknak. A mi feltámadásunk pedig előfutára és biztosítéka a Föld feltámadásának.

* A sorozat Randy Alcorn - Heaven (Mennyország) című könyve alapján készült igehirdetések gyűjteménye

Szerkesztette: Trinfa Johanna

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr6014253489

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.