✝ = ♡

HOGYAN LÉGY HÁLÁS MINDEN HELYZETBEN?

2018. október 22. - KMAKH

koszonom.pngHálás vagy minden helyzetben? Talán nemrég szűnt meg a munkahelyed a nehéz gazdasági helyzet miatt. Talán megromlott az egészséged, vagy elvesztettél egy közeli személyt. Ezek különösen nehéz helyzetek. Mindazonáltal számos okunk lehet a hálára. Nézzük meg együtt egy olyan ember történetét, akinek minden oka megvolt a keserűségre – de mégsem keseredett meg.

Tudta, hogy a folyóson legközelebb hallható lábnyomok majd az őrök közeledtét jelzik, akik a kivégzőhelyre viszik őt. Ágya a kemény, hideg padlókő a szűk, nyirkos cellában. Alig telt el egy óra az állandó sérülést okozó bilincsek levétele óta, és a kezét és lábát vágó vaspánt szorításától.

Távol a barátaitól, ártatlanul vádolva, keményen bántalmazva – ha valakinek van joga panaszkodni, ez az az ember, aki majdnem elfeledve senyved egy római börtönben. Panasz helyett azonban, ajka dicsőítő, hálatelt szavakat zeng.

Ő volt Pál apostol – az ember, aki a valódi hála értelmét tanulta meg a nagy viszontagság közepette. Amikor korábban Rómában bebörtönözték, Pál apostol ezt írta: „mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében." (Ef.5:19-2o)

Gondolj bele: mindig mindenért hálát adni - nem tekintve a körülményekre! Pál apostolnak a hála nem egyszeri esemény volt egy évben, hanem egy mindennapi valóság, ami megváltoztatta az életét, és minden helyzetben örömteli emberré tette őt.

A hála – a hálaadás – Isten minden áldásáért, a Jézus Krisztusban hívő ember legmarkánsabb jellemzője. Nem szabad engednünk a hálátlanság lelkének, hogy megkeményítse a szívünket, és ne engedjük befagyasztani az Istennel és másokkal való kapcsolatunkat. Semmi sem tesz bennünket olyan hamar keserű, önző, elégedetlen emberekké mint a hálátlan szív. Ugyanakkor semmi más nem állítja helyre az üdvösség feletti megelégedettség és öröm érzését mint a szív valódi hálája.

Az őskorban a lepra egy szörnyű betegség volt. Reménytelenül átmásította a beteg külsejét, és mindenkorra kizárta őt az emberi közösségből. Minden leprás kivétel nélkül egyvalami után vágyódott. A gyógyulás után.

Egy nap tíz leprás közelített Jézushoz egy falu határában, hangosan esedezve a gyógyulás után. Jézus egy pillanat alatt visszaadta nekik az egészségüket – azonban közülük csupán egy tért vissza köszönetet mondani. A többiek köszönet nélkül távoztak, saját magukkal voltak elfoglalva, a hálátlanság lelkének fogságában.

Manapság is nagyon elterjedt a hálátlanság és a köszönet hiánya. A gyerekek elfelejtenek köszönetet mondani a szüleiknek. Az udvariasságot kigúnyolják. Természetesnek vesszük mások segítségét. De mindenekelőtt elfelejtünk hálát adni Istennek az áldásaiért.

A hálátlanság bűn, csakúgy mint a lopás, az erkölcstelenség vagy más hasonló bűn, amit a Biblia megnevez. A Biblia egyik vádindítványa a lázadó emberiség ellen az, hogy „hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőitették vagy áldották Istenként...” (Róma 1:21).

A hálátlan szív hideg Istennel szemben, és közömbös a kegyelme és a szeretete iránt. Ez a szív elfelejtette mennyire Istentől függ a teljes életünk.

A Biblia egész terjedelmében felszólít a hálaadásra. A hála voltaképpen az Istenre hangolt szív természetes kiáradása. A zsoltáríró felszólítja az embereket, hogy: "Zengjetek hálaéneket az Úrnak” (Zsoltárok 147:7). Pál apostol kéri: „...és legyetek háládatosak” (Kolossé 3:15). A hálás lelkület az örömteli keresztyén ismertetőjele.

Miért kell hálásnak lennünk? Mivel Isten megáldott, és minden áldásért hálát kell adnunk.

Köszönd meg Istennek a tőle kapott anyagi javakat

Úgy tűnik sohasem vagyunk megelégedve a javainkkal – legyünk akár gazdagok vagy szegények, betegek vagy egészségesek. Milyen nagyszerű ha felismerjük, hogy mindent Istentől kaptunk! Dávid király így imádkozott: „Tőled ered a gazdagság és a dicsőség,Te uralkodsz mindenen. A Te kezedben van az erő és a hatalom, a Te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé … hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet … bizony tőled van mindez...” (1Krónika 29:12-14).

Néhány évvel ezelőtt meglátogattam egy gazdag és sikeres embert. Minden barátja és üzlettársa irigyelte. Amint beszélgettünk azonban, könnyekre fakadt, és megvallotta belső nyomorúságát. A gazdagság képtelen volt betölteni a szívében tátongó űrt.

Röviddel azután egy másik embert látogattam meg. Szerény kunyhójában majdnem semmi sem volt e világ gazdagságából. Arca mégis sugárzott amint a Krisztusért végzett munkájáról beszélt nekem, és arról, miként töltötte be Krisztus az életét céllal és értelemmel. Meggyőződésem, hogy ő volt a valódi gazdag ember. Bár nem volt sok vagyona, megtanult mindenért hálás lenni amit Istentől kapott. Pál apostol vallja: „tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.” (Filippi 4:12).

A hálás lelkület az igazán vízválasztó.

Folyton azzal vagy elfoglalva amid nincs? Vagy megtanultál hálát adni Istennek azért amid van?

Adj hálát Istennek az életedben jelen levő emberekért

Annyira természetesnek vesszük az embereket az életünkben, és olyan könnyű panaszkodni és mérgelődni azon, ha nem teljesítik minden kívánságunkat. Mégis fontos hálát adni a körülöttünk levőkért – a házastársért, a gyerekeinkért, a rokonainkért, a barátainkért és azokért, akik valamilyen módon a segítségünkre vannak.

Egyszer levelet kaptam egy asszonytól aki leírta mennyire szerencsés, hogy van egy kedves, figyelmes férje. Majd négy teljes oldalon keresztül részletezte a hibáit! Milyen sok házasságot és más kapcsolatot ás alá a hálátlanság bűne.

Tudatod másokkal azt, hogy értékeled őket és hálás vagy értük? A Korinthusi keresztyének messze voltak a tökéletességtől, Pál apostol mégis így kezdi a hozzájuk intézett levelét: „hálát adok értetek Istennek mindenkor...” (1Kor 1:4). Amikor a hívők egy csoportja (akikkel Pál nem találkozott korábban) eljöttek köszönteni őt Róma fele tartva, azt olvassuk, hogy „mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appiusz fórumáig és Tres Tabernaeig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással.”(Ap. Csel. 28:15). Adj hálát azokért, akik hatással voltak az életedre.

Adj hálát Istennek a próbák közepette, sőt az üldöztetésben is

Visszariadunk a nehézségektől, mégis egyikünk sem mentes a próbáktól. A világ sok táján veszélyes keresztyénnek lenni az üldöztetések miatt.

A próbák közepette mégis hálásak lehetünk Istennek, mivel megígérte, hogy velünk lesz, és megsegít. Tudjuk, hogy Isten a szenvedés idejét arra fordíthatja, hogy közelebb vonjon magához. „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez” (Jakab 1:2-3).

Amikor Dániel próféta megtudta, hogy a gonosz emberek összeesküdtek ellene „térdre borult és imádkozott, hálát adva az ő Istenének, amint előtte is tette” (Dániel 6:10). A Biblia megparancsolja, hogy „mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thess 5:18). Pál apostol mondja: „adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek” (Kol 1:12).

Nem ismerem a te jelen megpróbáltatásaidat, de Isten tud róla, és Ő szeret, és veled van az Ő Lelke által. Fejleszd ki a hálás lelkületet a próbák és a szívfájdalmak közepette is.

Adj hálát Istennek leginkább az üdvösségért a Jézus Krisztusban

Isten a legnagyobb ajándékot adta nekünk – az Ő Fiát, aki meghalt a kereszten és feltámadt, ezért személyesen megismerhetjük Őt, és vele lehetünk az örökkévalóságban. „Hála legyen az Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!” (2 Kor 9:15)

A Biblia kimondja, hogy el vagyunk választva Istentől mivel vétkeztünk ellene. De Isten szeret minket – Ő szeret téged. Ő szeret engem – és szeretné, hogy mindenkor a családja tagjai legyünk. Annyira szeret bennünket, hogy egyszülött Fiát küldte a világba tökéletes áldozatként meghalni a mi bűneinkért. Annyit kell tennünk csupán, hogy hitben megragadjuk és elfogadjuk Krisztust mint Megváltónkat és Urunkat: „mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16).

Megnyitottad már szívedet az Úr Jézus előtt? Ha még nem, fordulj Hozzá egy egyszerű bűnvalló imával és hittel, és köszönd meg Neki amit érted tett. Ha pedig már ismered Krisztust, mikor adtál neki hálát utoljára az üdvösségedért? Egy nap se teljen el úgy, hogy ne adnánk Neki hálát a kegyelemért és irgalomért Jézus Krisztusban.

Adj hálát Istennek az Ő állandó jelenlétéért és erejéért az életedben

Amikor Krisztushoz jövünk nem a vég jön, hanem egy teljesen új élet kezdődik! Ő velünk van, és segíteni akar nekünk Őt követni, és szavának engedelmeskedni.

Saját erőnk kevés az Isten akarata szerinti élethez. Amikor azonban Hozzá jövünk, felfedezzük, hogy „Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az Ő tetszésének megfelelően” (Filippi 2:13). Jézus megígérte a tanítványainak, hogy „nekem adatott minden hatalom mennyen és földön…”, „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. (Máté 28:18,20).

kmakh_profile_big_hun_flag_small.pngSzámos országban kineveztek egy napot a hálaadás napjául. A keresztyénnek azonban minden nap a hálaadás napja lehet „...adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében.” (Efézus 5:20).

Ismered az Istennel való személyes kapcsolat örömét Jézus Krisztus által? Ha Istenhez fordulsz, Ő el tudja venni a keserűségedet, és az igazi hála lelkületével ajándékoz meg.

Forrás © | Fordította: Deák Melinda

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr5114260507

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.