✝ = ♡

CSÚFOLKODÓK

Advent

2018. december 03. - KMAKH

blog_2018_12_03_pf_tj_icsufolodok.png"Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: a mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára." - 2 Péter 3:3-7

Az Úr Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatos igazságokat nem minden ember fogadja örömmel és szívesen. Sőt, igen kevés azoknak a száma, akiknek szívében valóban öröm és vágyakozás van az Úr Jézus, és az Ő eljövetele iránt. Megtéretlen, hitetlen emberek valóban nem találnak ebben semmi érdekeltséget, kívánnivalót. Számukra az Úr Jézus eljövetele semmi ígéretet nem tartogat, csak ítéletet. Annyira nem kívánják az Úr Jézus második eljövetelét, mint ahogy egy bűnöző sem kívánja a rendőr jelenlétét.

Ez az érdektelenség nem mindig passzív, hanem időnként igen csak agresszív is lehet. Ez a bibliai rész épp erről beszél, hogy lesznek és vannak olyan emberek, akik aktívan ellene vetik magukat ennek a hitnek. Egy agresszív nemtetszést, ellenségeskedést mutatnak az Úr Jézus második eljövetelével szemben, és azok ellen is, akik ezt a hitet magukévá tették. Ezeket az embereket Péter csúfolódóknak nevezi, és róluk beszél. A továbbiakban megvizsgáljuk ezeknek a csúfolódóknak a megjelenését, jellemüket, hamis állításaikat, majd azt, ahogyan Péter visszaveri őket.

 A CSÚFOLKODÓK MEGJELENÉSE

“Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánsagaik szerint járnak.” 3. vers

Igaz, hogy szinte minden időszakban voltak olyan emberek, akik kritikus szemmel néztek az Úr Jézus második eljövetelére, de amit Péter itt mond az, hogy az utolsó időkben KÜLÖNÖSEN megsokszorozódik azoknak száma és ereje, akik csúfolkodnak az Úr második eljövetelével. Erőszakosabbak lesznek, többen lesznek, és merészebben hangoztatják is ezeket az utolsó időkben. Az a kifejezés, hogy „az utolsó időben,” nem elég pontos ahhoz, hogy bárki is meg tudná állapítani ebből az Úr Jézus eljövetelének idejét, de elég pontos ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mindez közvetlenül megelőzi az Úr eljövetelét. Nem nehéz felismerni azt, hogy jelen vannak már a mi időnkben is ezek a jelenségek. Pál figyelmeztette erre Timóteust is, ezért mondhatjuk, hogy az utolsó időkben élünk. Manapság is már sokan csúfolkodnak, gúnyolódnak, egyre merészebben a mennyei dolgokkal, az Úr eljövetelével. Jól mondta valaki, hogy amikor csúfolódók jeleket akarnak látni az Úr eljövetelével kapcsolatban, akkor már ezt egy jelnek vehetjük, hogy az utolsó időkben élünk.

“Tudván azt!” Péter egy komoly figyelmeztetésként írja mindezt a hívők számára. És nagy szükségünk van e figyelmeztetésre, mert a csúfolódók nagyon veszélyesek és ártalmasak. Sokakat félrevezethetnek. Megtehetik azt, hogy sok hívő ember hitét megingatják és a kételkedés mérgét csepegtetik sokak szívébe. A hitetlenség nagyon is ragályos és ártalmas. János apostol is figyelmeztet: „Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.” 1 János 4:1

A hamis próféták pedig különösen a hitet támadják. Ezek a csúfolódók magas, méltányos, tekintetes, befolyásos pozíciókban lesznek, a vallásos, és a tanügyi szférában. Az ördögnek gondja lesz erre. Ha a hívőket nem figyelmezteti Isten Igéje előre, akkor fennáll a veszélye annak, hogy kételkedni fognak és elveszítik a hitüket. Ezért figyeljünk Péter figyelmeztetésére. Ne engedjük, hogy csúfolódók tönkretegyék a hitünket!

A CSÚFOLKODÓK JELLEME

“Saját kívánságaik szerint járnak!” (3. vers) Ezt is azért mondja el Péter, hogy tudjuk könnyebben felismerni ezeket a csúfolódókat. Két lényeges és gonosz jellemvonást említ:

Tiszteletlenség. Amikor valaki tiszteletlen a mennyei, szent, és fontos igazságok iránt, nem lesz nehéz neki tiszteletlennek lenni kevésbé szent dolgok iránt sem. Tiszteletlenek lesznek emberek iránt is. „Méltóságokat káromolni nem rettegnek!” (2Péter 2:10)

Romlottság. Aki romlott és mérgezett tanításokat befogad, annak romlott és mérgezett lesz a magaviselete is. Hitelveink nagymértékben meghatározzák magaviseletünket is. Íme, itt bemutatja Péter ezeknek a csúfolódóknak az életvitelét: „saját kívánságaik szerint járnak.” Mindazok, akik Istent elutasítják, egy romlott életük lesz. Minél inkább Isten ellen veti magát az ember, annál gonoszabb, romlottabb. Júdás is figyelmeztet minket pontosan ezekkel az emberekkel kapcsolatosan: „az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.”( Júdás 1:18-19)

A CSÚFOLKODÓK HAMIS TANAI

4-6 versek. Mit tudhatunk meg e csúfolkodók hamis tanairól?

A kételkedést fűtik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Egy olyan kérdés, ami fűti a kétségeket, hitetlenséget. Az a célja ennek a kérdésnek, hogy az Úr Jézus eljövetelére a kételkedés leplét borítsa. Az ördög egyik kedvenc fegyvere ez. Az Éden kertjében is ezt tette Évával: “valóban azt mondta Isten?” (1Mózes 3:1) A kételkedés és a hitetlenség romlott magját akarja beültetni az ember szívébe! Amikor egy ilyen csúfolódó ember el tudja érni azt, hogy kételkedést támasszon egy hívő szívben Isten Igéje iránt, akkor szinte már győzött. Mert a kételkedés elpusztítja és megöli a hitet. Amikor kezdjük megkérdőjelezni Isten igazságait, azonnal tévedésbe zuhanunk. Ez a kételkedés először nagyon is intelligens és értelmes útnak látszik, mintha tényeket, bizonyítékot keresne, pedig igazából ezeket tagadja. A kételkedésnek és hitetlenségnek nincs szüksége tényekre. Hazugságra épül, tagadja a tényeket és a bizonyítékokat. Vigyázzunk!

Tévesen következtetnek. „Amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.” (4. vers) Ez egy hamis következtetés, amivel a csúfolódók bizonyítani akarják állításaikat. A naturalizmus, természetesség, az egyformaság és folytonosság elvét hozzák fel érvékként. Minden, mondják ők, a természet folyása szerint történik, semmi nem változik ősidők óta. Az evolúció tanának a bölcsője ez, ami kizárja Istent mindenből, még a természeti eseményekből is. Egy földrengésnél például, vagy valamilyen természeti katasztrófánál teljesen elvetik azt, hogy Istennek köze lenne ehhez, inkább a természet munkájának tekintik.

Értelmetlenek! 5-6 versek: „Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett.” Ezek az emberek tudatlanok. Azt mondja Péter, hogy a Noé idején történt özönvíz valóságát is semmibe veszik. Pedig az is homlokegyenest megcáfolja ezt a naturalista vallást, mert pont egy olyan természeti esemény volt, ami addig még nem történt a teremtett világban. A Noé idején történt özönvíz ledönti a csúfolódók érvelését. De mi a tudatlanságuk oka? Készakarva nem tudják! E tudatlanságnak nem az intelligencia vagy a tanulás hiánya az oka, hanem szándékos elfordulás. Nem akarják tudomásul venni az igazságot. Sötétségben akarnak maradni! Már az önmagában is elég rossz, amikor valaki tudatlan, de ha valaki készakarva, szándékosan tudatlan, ez sokkal rosszabb. Sok ilyen ember létezik manapság még a keresztyén világban is. Sokan akarattal lelki tudatlanságban szeretnek maradni.

A CSÚFOLKODÓK MEGCÁFOLÁSA

“A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának  napjára.” 7. vers. Péter nagyon határozott és érthető szavakkal azonnal válaszol a csúfolódók hamis tanaira, érveléseire.

“Ugyanazon szó által.” Itt Isten szaváról van szó, ugyanarról a szóról, ami az özönvizet is létrehozta, ugyanaz fogja a végső ítéletet is okozni. Isten szava itt megint központi szerepet kap. A legerősebb támasz, amivel rendelkezhetünk, az Isten szava. Ha mindazt, amit hiszel, alá tudod támasztani Isten Igéjével, ez a legbiztosabb alap, fundamentum. Mert Isten szava volt az, ami Noénak kimondta, hogy jönni fog az özönvíz, és jött! És Isten szava az, ami figyelmeztet minket is most az eljövendő ítélet felől. A csúfolkodók nevethetnek, gúnyolhatnak, de be fog következni, és akkor nem fognak nevetni.

“A mostani egek és a föld, tűznek tartatván fenn.” Péter elég részletes képet mutat be erről a következő versekben: Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,” (10, 12 versek). Ez a régi föld meg fog égni. Minden emberi alkotás égni fog, és csak az marad meg, amit Istenért tettünk. Kik azok, akikre érkezik ez az ítélet? “istentelen emberek” – így mondja Péter. A világ, amiben élünk, nem nagyon osztogat diplomákat azoknak, akik Istent félik és szeretik. Manapság úgy tűnik, hogy inkább az istentelen emberek vannak előnyben, tiszteletben, de eljön az idő, amikor a mérleg átbillen, mégpedig az ítéletkor.

kmakh_profile_big_hun_flag_small.png“Megkíméltettek, tűznek tartatván fenn!” (7. vers) Ez az ítélet most vissza van tartva, és Isten csak a megfelelő időben fogja elindítani azt. De az, hogy megkímélni, fenntartani, ez mind Isten kegyelméről beszél. A Bibliában, amikor Isten ítéletéről olvasunk, mindig azt látjuk, hogy ott jelen van Isten kegyelme is. Isten ad időt megtérni, helyreállni, az Ő irgalmát keresni. Milyen jó, hogy ma meg lehet menekülni!

Szerkesztette: Trinfa Johanna

A bejegyzés trackback címe:

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/api/trackback/id/tr9414388658

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.